Sök
Inledning

Vår tro

Pingstkyrkan, Södertälje är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vårt uppdrag är att vara vägvisare till ett liv med Jesus. Församlingen är en del av den världsvida kristenheten och verkar för att möta människor i olika sammanhang, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Grunden för vår tro är bibeln. Som en del av pingströrelsen i Sverige så finns en rad småskrifter som tagits fram av ett teologiskt nätverk inom Pingst.

Tron formas i vår gemenskap och därför är det inte alltid så enkelt att formulera helt och fullt i några skrivna meningar. Har du frågor eller fundering på den kristna tro och skulle vilja vandra med Jesus så ta gärna kontakt med någon av våra pastorer eller varför inte gå en ”Alphakurs, en grundkurs i kristen tro”.

Vad vi tror på

Bibeln
Vi tror att Bibeln är Guds ord. De 66 böckerna i Gamla & Nya testamentet är grunden för vår tro. Vi tror att den är inspirerad av Gud och given genom utvalda människor som skrivit under Andens ledning. Bibeln uttrycker på en och samma gång både Guds auktoritet och författares bakgrund, stil och vokabulär. Vi tror att den är sann i allt vad den lär och påstår, och att den utgör riktlinjen för församlingens lära och liv. Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon annan av Gud inspirerad skrift.

Gud
Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. Vi tror att Gud fort-farande handlar med oss människor för att nå sina syften.

Frälsningen (Räddningen)
Genom hela Bibeln finns temat: Gud kallar alla människor till gemenskap med sig själv. Från början skapades vi just till gemenskap med Gud, men på grund av att vi valde att gå våra egna vägar (syndafallet) bröts gemenskapen med Gud. Detta brott i början av mänsklighetens historia har fått konsekvenser för alla människor. Från att ha varit Guds avbild blev människan mer en vrångbild av det ursprungliga, skadad i relationen till Gud, andra, sig själv och skapelsen i stort. Hon missar ständigt målet att leva ett liv i harmoni med sin Skapare. Bibeln kallar detta synd (missa målet). Räddningen ur detta dilemma initieras helt och fullt av Gud själv. Han erbjuder människan syndernas förlåtelse och ett evigt liv just som en gåva utan att vi själva kan hjälpa till. Det enda vi kan göra är att ta emot ”gåvan” genom personlig omvändelse och tro.

Jesus Kristus
Vi tror att Jesus Kristus är Gud, som blev människa genom en jungfrufödelse. Han levde ett fullkomligt liv och lät sig frivilligt dödas genom korsfästelse. Hans död var ett försoningsoffer som leder till räddning för alla människor som tror och förlitar sig på honom. Han uppstår från döden och efter himmelsfärden sätter han sig på Faderns högra sida och blir den enda medlaren mellan Gud och människa. Han är vägen, sanningen och livet, dvs den enda vägen till Gud. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka synligt och upprätta Guds rike fullt ut.

Den helige Ande och det kristna livet
Den helige Ande sänds in i världen av Fadern och Sonen Jesus, för att tillämpa Jesu räddningsverk. Han upplyser våra sinnen och gör oss medvetna om synden och vårt behov av räddning, samt föder oss på nytt. Han bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Han förmedlar till varje troende gåvor som blir till redskap att bygga upp Guds församling. Den helige Ande kallas Hjälparen och vägleder de kristna att förstå och tillämpa Bibeln. Hans yttersta mål är att leda varje kristen till ett Kristuslikt liv så att Fadern blir ärad.

Församlingen/kyrkan
Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med Honom och varandra till vad Bibeln kallar Hans kropp, dvs församlingen. Det finns bara en universell församling som består av alla som bekänt Jesus som Herre och Frälsare. Skriften uppmanar de kristna att komma samman som en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, praktisera dop och nattvard, stödja varandra genom att bruka gåvor & talanger och sprida evangeliet vidare till dem som inte hört det ännu.
Varhelst Guds folk möts regelbundet i trohet och lydnad för denna uppmaning är detta ett uttryck för en lokal församling. Ett ledarskap har som uppgift att leda församlingens medlemmar så att alla tillsammans i enhet och kärlek ärar Gud med sina liv.

Mission
Vi tror att vi är kallade att dela med oss av vår tro både lokalt i Södertälje men också runt om i världen på platser och i länder som Gud lagt på vårt hjärta. Evangeliet om Jesus Kristus gäller hela världen.

Vår vision

vinna

Vinna människor för Jesus Kristus i vår omgivning, i Södertälje och i världen.

Vårda

Vårda varandra i en gemenskap som kännetecknas av öppenhet, kärlek, glädje, omtanke och trygghet där alla människor oberoende av kön, ålder, social och kulturell bakgrund har lika värde.

Växa

Växa som enskilda människor och som församling där var och en får vara i funktion utifrån sin särskilda kallelse, sin personlighet och sina gåvor.